Over de BHV

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers en de andere aanwezigen binnen een organisatie te garanderen, moet elke organisatie een RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) opstarten. Hierin worden de risico’s vastgelegd voor de werknemers, die het werk met zich meebrengt. Dit is een plan van aanpak aan de hand waarvan de meeste risico’s beperkt zijn, maar er blijft altijd een aantal over, de zogenaamde restrisico’s, zoals een brand of ongeval en dergelijke, welke niet van tevoren uit te sluiten zijn. Bij de opzet van BHV moet rekening gehouden worden met: • Hoe groot de organisatie is en de aard en de ligging ervan • De gevaren die in de organisatie aanwezig zijn, ook die vanuit de omgeving ervan en de maatgevende brandscenario’s • Hoeveel werknemers en anderen aanwezig zijn, tevens de tijden waarop zij er zijn • Hoeveel niet zelfredzame personen aanwezig zijn - degenen die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen • Hoe snel professionele hulpverleningsdiensten kunnen opkomen • De gesteldheid van de infrastructuur • De mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties • Deskundigheid die aantoonbaar aanwezig is • In hoeverre werknemers en andere aanwezigen bekend zijn met de ontruimingsprocedure

BHV-organisatie

Het geheel van alle personen die verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken hebben t.a.v. de bedrijfshulpverlening wordt de BHV-organisatie genoemd. Een werknemer kan zelf wel BHV-taken op zich nemen, maar er moet wel minstens één werknemer aangewezen worden die hem tijden zijn eventuele afwezigheid kan vervangen.

Aantal BHV'ers

Op basis van het BHV-plan, de risicoscenario’s en hoeveel personen er nodig zijn om alle maatregelen die in het BHV-plan staan goed te kunnen uitvoeren, wordt vastgesteld hoeveel BHV’ers er nodig zijn binnen een organisatie. Daarbij wordt ook nog eens rekening gehouden met wanneer zij afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte of verlof e.d. Altijd moet de BHV-organisatie garant staan voor een adequate vervulling van hun verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Het kan dus ook voorvallen dat álle werknemers worden opgeleid en als BHV’er worden aangesteld, omdat in een organisatie zich veel niet zelfredzame personen bevinden, omdat anders geen adequate uitvoering van de maatregelen gegarandeer zou kunnen worden.

BHV cursus Utrecht

BHV is de afkorting van Bedrijfshulpverlening die binnen een organisatie verleend wordt in geval van ongewenste gebeurtenissen, waarbij de gezondheid en/of de veiligheid van werknemers en bezoekers of andere aanwezigen bedreigd wordt, zoals bijvoorbeeld ongevallen en brand. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet elke bedrijfshulpverlener een opleiding hebben gevolgd en een vakbekwaamheidscertificaat behalen. Daarmee kan een BHV’er aantonen dat hij de nodige kennis en vaardigheden beheerst.

Taken van BHV’ers

Bedrijfshulpverleners moeten in ieder geval de onderstaande taken kunnen verrichten: • Eerste hulp bij ongevallen verlenen • Brand beperken en bestrijden en beperken van de gevolgen van een ongeval • Reanimeren met een AED • Collega’s en andere aanwezigen alarmeren en evacueren in noodsituaties

In Utrecht

De werkgever moet doeltreffende verbindingen onderhouden met professionele hulpverleningsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancedienst, in geval van noodsituaties waarin de bedrijfshulpverlening niet toereikend zou zijn, zoals bij een reanimatie of een grote brand. BHV Nederland is een opleidingscentrum in Utrecht, waar allerlei BHV-cursussen gegeven worden.

Verplicht

In de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor werkgevers en werknemers verplichtingen vastgelegd over gezondheid en veiligheid op het werk. Er moet deskundige bijstand verleend worden op het gebied van bedrijfshulpverlening. Binnen een bedrijf of instelling noemt men de werknemers die die bijstand bieden BHV’ers (bedrijfshulpverleners) en alle BHV’ers van een organisatie noemt men de BHV organisatie. BHV is in organisaties verplicht sinds 1994.